Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Ubytovaní hosté se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem Pensionu pod Skalou . Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je k dispozici na pokojích.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) ubytovacího zařízení provozovaných společností Jan Pecka, Novákova 471/14, 408 01 Rumburk, IČ: 68285116, zapsaná u OÚ Děčín, OŽÚ, č.j.494/99/09Ž/č, ev.č. 350209-3972-00 ze dne 02.08.1999, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Jan Pecka, a fyzickou osobou, která služby objednává (dále jen „klient“).

1. Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při přechodném nájmu pokojů pro ubytování a jiných doprovodných služeb hotelů jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a hotelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen „pobyt“) a klientovi vzniká závazek zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu.

3.  Objednávka pobytu, cena a platba

3.1 Objednávka pobytu

telefonicky: +420 777 199 451

e-mailem: info@pensionpodskalou.cz

prostřednictvím online rezervace na webových stránkách: www.pensiopodskalou.cz 

3.2 Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny na základě stanovených cen dle ceníku nebo rezervačního systému.

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny na stránkách www.pensionpodskalou.cz

Změna služeb a cen na webu uvedených je vyhrazena.

3.3 Úhradu klientem objednaných a pensionem potvrzených služeb provádí klient formou online platby platební kartou nebo zálohové platby a doplatku.

Úhradu objednaných služeb provádí klient předem online platbou nebo na základě zaslané proforma faktury, a to do data uvedeného na dokladu jako datum splatnosti

Služby považujeme za uhrazené dnem připsání platby na bankovní účet.

Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:

  • u pobytů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu předem uhradit plnou cenu ve výši 100 % stanovené ceny.
  • pro vystavení dárkového poukazu je podmínkou zaplacení 100% ceny dárkového poukazu nejpozději do 5 dnů od jeho vystavení nebo v jiném termínu specifikovaném na vystaveném dokladu. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí po dobu trvání max. 1 rok od data vystavení, pokud není předem uvedeno jinak. V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu ubytovací zařízení zbývající částku dárkového poukazu v penězích nevyplácí.

Způsoby platby

platba převodem či složením hotovosti v CZK na účet číslo: 5347938359/0800 u České spořitelny v ČR (IBAN: CZ71 0800 0000 0053 47938359, BIC:GIBACZPX)

platba převodem  či složením hotovosti v EUR na účet číslo: 1986728253/0800 u České spořitelny v ČR (IBAN: CZ31 0800 0000 0019 8672 8253, BIC:GIBACZPX)

online platba – Mastercard, Visa, Apple Pay, Googlepay

pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a pobyt je na základě objednávky fakturován objednateli

3.4 Dostane-li se klient do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má ubytovací zařízení právo uplatnit po klientovi úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013. 

3.5 Platby budou uskutečněny v českých korunách (CZK) nebo v Eurech (EUR)

4. Základní práva a povinnosti zákazníka

4.1 Práva zákazníka:

a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb

b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách

c) právo kdykoliv před zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku 4

d) právo na reklamaci vad  

4.2 Povinnosti zákazníka:

a) poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů

b) bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb

c) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy hotelu oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek

5. Základní povinnosti ubytovacího zařízení

a) poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu

b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy

c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta v souladu s těmito podmínkami nebo zákonem vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky

6. Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno Pensionu pod Skalou. V tomto případě má pension právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).

Storno poplatky:

100 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení méně jak 7 dnů před nástupem na pobyt včetně.

Pokud host svévolně zruší část pobytu nebo nevyčerpá některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční náhradu. 

7. Zpracování osobních údajů

Viz samostatný dokument Informace o zpracování osobních údajů

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 09. 2022 a ruší všechny předchozí platné podmínky.

Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.